غرفه آرکا در نمایشگاه ISPRS 2017

حضور آرکا در نمایشگاه ISPRS 2017

فتوگرامتری و سنجش از دور هنر، علم و فناوری به دست آوردن اطلاعات قابل اعتماد با استفاده از تصویربرداری غیر تماسی و استفاده از سنسورها در حیطه زمین و محیط آن، و دیگر اشیاء فیزیکی و پردازش آنها از طریق ثبت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارائه است.

انجمن بین المللی فتوگرامتری و سنجش از دور(ISPRS)، یک سازمان غیر دولتی است که به توسعه همکاری بین‌المللی برای پیشرفت فتوگرامتری و سنجش از دور و برنامه‌های کاربردی آن اختصاص یافته است. حوزه‌های کاربردی و علمی این جامعه شامل فتوگرامتری، سنجش از دور، سیستم های اطلاعات مکانی و همچنین کاربردهای کارتوگرافی، ژئودزی، نقشه برداری، مهندسی و نظارت و حفاظت از زمین و محیط زیست است.

Read More