تفاوت مدل رقومی DTM ،DSM و DEM چیست؟

مدل رقومی ارتفاع، مدل رقومی زمین، و مدل رقومی سطح اصطلاحاتی هستند که به کرات مورد استفاده قرار می‌گیرند و از آنجا که ترجمه آنها در زبان فارسی ممکن است چندان رسا نباشد بعضی اوقات به اشتباه به جای یکدیگر به کار رفته و تفاسیر غلطی حاصل می‌شود. در این نوشته به کمک مثال سعی می‌‌کنیم تفاوت‌های این سه مدل را روشن کنیم.

DEM: مدل رقومی ارتفاع (Digital Elevation Model)

DTM: مدل رقومی زمین (Digital Terrain Model)

DSM: مدل رقومی سطح (Digital Surface Model)

 

Read More