سطح کره ماه

ارسال اولین تصویر از سطح ماه

اقدام برای فرود انسان بر روی کره ماه در دهه ۱۹۶۰ تنها باری نبود که ایالت متحده و اتحادیه شوروی برای رسیدن به یک هدف در فضا رقابت می‌کردند. در دهه ۱۹۵۰ هر دو کشور برای رساندن سفینه به کره ماه با هم می‌جنگیدند و در میان ماموریت‌های اولیه سفر به ماه، سفینه Luna3 شوروی اولین منظره از طرف دیگر ماه را در اکتبر ۱۹۵۹ مخابره کرد. ارسال اولین تصویر سطح ماه رقابتی بود که در آن سال‌ها توجهات زیادی را به خود جلب کرده بود.

Read More