عمق سنجی

عمق سنجی با تصاویر WorldView-2

عمق سنجی چیست؟

عمق سنجی به مطالعه عمقی زیر آب از جمله اقیانوسها، رودخانه‌ها، جریان‌های آبی و دریاچه‌ها گفته می‌شود. اصطلاح «عمق سنجی» در اصل به عمق آب نسبت به سطح آب اشاره دارد، اگر چه به معنای «توپوگرافی زیر آب» یا شکل زمین های زیر آب نیز است. همانطور که نقشه های توپوگرافی ویژگی‌های سه بعدی (یا ناهمواری های) خشکی‌ها را نشان می‌دهند، نقشه های عمق سنجی نیز نشان‌دهنده ناهمواری های زیر آب هستند. تغییرات در ارتفاع کف آب ها با خطوط رنگی و کانتورها به نام منحنی میزان های های عمقی نمایان شود.

عمق سنجی، پایه و اساس علم هیدروگرافی است که ویژگی‌های فیزیکی سطح و عمق آب را اندازه‌گیری می‌کند. اطلاع از اجزای زیر آب به منظور انجام فعالیت‌هایی نظیر کشتیرانی، لایروبی، قراردهی خطوط لوله و کابل، تعیین نقاط پر خطر ساحلی، مطالعات هیدرولوژیکی، تهیه نقشه‌های جنس بستر، اطلاع از زیستگاه های دریایی، جهت کاربرد در امور محیط زیست، نظامی و مهندسی و نظایر آن ضرورت دارد .بدین منظور بایستی متدهایی به وجود می‌آمد تا با استفاده از آن به این هدف دسترسی پیدا کرد.

Read More