عمق سنجی با تصاویر WorldView-2

عمق سنجی چیست ؟

عمق سنجی مطالعه عمقی زیر آب از جمله اقیانوسها، رودخانه ها، جریان های آبی و دریاچه ها می باشد. اصطلاح ” عمق سنجی” در اصل به عمق آب نسبت به سطح آب اشاره دارد، اگر چه به معنای “توپوگرافی زیرآب” یا شکل زمین های زیر آب نیز هست. همانطور که نقشه های توپوگرافی ویژگی های سه بعدی (یا ناهمواریهای) خشکی ها را نشان می دهند، نقشه های عمق سنجی نیز نشان دهنده ناهمواریهای زیر آب هستند. تغییرات در ارتفاع کف آبها با خطوط رنگی و کانتورها به نام منحنی میزان های های عمقی نمایان شود.

عمق سنجی پایه و اساس علم هیدروگرافی است که ویژگی های فیزیکی سطح و عمق آب را اندازه گیری می کند. اطلاع از اجزای زیر آب به منظور انجام فعالیت هایی نظیر کشتیرانی، لایروبی، قراردهی خطوط لوله و کابل، تعیین نقاط پر خطر ساحلی، مطالعات هیدرولوژیکی، تهیه نقشه های جنس بستر، اطلاع از زیستگاه های دریایی، جهت کاربرد در امور محیط زیست، نظامی و مهندسی و نظایر آن ضرورت دارد .بدین منظور بایستی متدهایی به وجود می آمد تا با استفاده از آن به این هدف دسترسی پیدا کرد.

ادامه مطلب