مدل رقومی ارتفاع تولید شده از تصویر ماهواره ای

از کدام تصاویر ماهواره ای می‌توان DEM استخراج کرد؟

از تصاویر ماهواره ای می‌توان DEM با دقت‌های متفاوتی از ۱ تا چند متر تولید کرد. این DEM ها در ترکیب با تصاویر ماهواره ای رزولوشن بالا، مدل های سه بعدی بسیار زیبایی از منطقه تولید می‌کنند که می‌تواند راهگشای بسیار خوبی برای مهندسین در برنامه‌ریزی و مدیریت لوجستیک پروژه‌ها و فعالیت‌های میدانی در محیط کامپیوتر باشد. پیش‌بینی و جانمایی کریدورهای برداشت‌های ژئوفیزیکی، نقشه برداری، جاده، سایت های عمرانی و سایر فعالیت های عمرانی و زمین شناسی از طریق این مدل‌ها می‌تواند انجام پذیرد.

مدل رقومی ارتفاع
منابع تولید DEM بنا بر مشخصه‌های پروژه‌ها می‌تواند متنوع باشد، اما برای نواحی دور که منابع و داده‌های ناچیزی موجود است، تهیه DEM از تصاویر ماهواره ای بهترین و به‌صرفه‌ترین روش است.  DEMها می‌توانند به صورت اتوماتیک از تصاویر ماهواره ای استریو (Stereo) تهیه شده از سنجنده‌هایی مانند GeoEye-1، WordView-1، WordView-2، IKONOS، Pleiades، Spot-6 ،Spot-7 و ASTER استخراج شوند.

Read More