آگهی دعوت به همکاری

شرکت مدیریت و پردازش اطلاعات مکانی آرکا برای موقعیت شغلی مدیریت داخلی خود دعوت به همکاری می نماید:

شرح عمده وظایف:

۱-کنترل و نظارت بر فرایندهای مالی و اداری پروژه ها و دفتر شرکت

۲- کلیه هماهنگی ها بین کارفرما و  تیم فنی  در انجام پروژه ها

۳-تهیه گزارش فعالیت های انجام شده در شرکت با تلفیق گزارش های سایر پرسنل

ادامه مطلب