شرکت مهندسین مشاور آرکاسایمپ در همکاری با شرکت معادن سنگ آهن فلات شرق پروژه محاسبه احجام معدن سنگ آهن گلستان واقع در استان خراسان رضوی را با استفاده از تصویربرداری هوایی در چند مقطع زمانی مختلف به انجام رسانده است.

محصولات و خدمات پروژه محاسبه احجام معدن سنگ آهن گلستان

نواحی شش گانه انتخاب شده جهت محاسبه احجام

تغییرات مقدار پارامتر ارتفاع

مقایسه حجم عملیات خاکی

قبل از معدنکاری بعد از معدنکاری

همپوشانی تصویر ارتو و مدل رقومی ارتفاع

ارتوفتو مدل رقومی ارتفاع

مدل سه بعدی

لوگو شرکت آرکا سایمپ | مدیریت و پردازش اطلاعات مکانی آرکا | Arca SIMAP