در سنجش از دور راداری، پلاریزاسیون به جهت و توجیه میدان الکتریکی موج الکترومغناطیسی گفته می‌شود، این جهت نسبت به یک سطح یا صفحه مبنا که توسط بردار Range سیستم SAR و بردار نرمال سطح تعریف می‌شود تعیین خواهد شد. در صورتی که بردار میدان الکتریکی موج ارسالی در صفحه گذرنده از بردار Range و نرمال سطح، واقع شود موج ارسالی دارای پلاریزاسیون عمودی(V) و در صورتی که بردار میدان الکتریکی در صفحه عمود بر آن صفحه باشد موج با پلاریزاسیون افقی(H) خواهد بود.

پلاریزاسون یک تصویر رادار می‌تواند HH یعنی ارسال موج پلاریزه افقی و دریافت موج پلاریزه افقی ویا HV ارسال افقی و دریافت عمودی و یا VH یا VV باشد. در صورتی که پلاریزاسیون موج ارسالی و دریافتی یکی باشد تصویر تشکیل شده پلاریزه مشابه (Like-Polarized) و درغیر اینصورت Cross-Polarized نامیده می‌شود.