بزرگترین ویژگی تشخیص نقشه توپوگرافی، خطوط کانتور هستند. این خطوط بر روی نقشه از اتصال نقاط به ارتفاع مساوی ترسیم شده است، به این معنی که اگر شما به صورت فیزیکی یک منحنی میزان را دنبال کنید، ارتفاع ثابت باقی خواهد ماند. نقشه توپوگرافی با این خطوط نشان‌دهنده ارتفاع و شکل زمین است.