به نسبت فاصله بین دو نقطه بر روی عکس به فاصله واقعی بین همان دو نقطه‌ی مشابه بر روی زمین مقیاس گفته می‌شود. برای مثال اگر یک قطعه بزرگراه ۱ کیلومتری در یک تصویر هوایی ۴ سانتی‌متر باشد، مقیاس به شرح زیر محاسبه می‌شود: