سنجنده غیر فعال خود دارای مولد انرژی الکترومغناطیسی نیست تا به طرف پدیده بفرستند، بلکه انرژی منعکس شده از پدیده‌های مختلف زمین را که خورشید به آنها تابیده است جمع‌آوری می‌کند، مثل عکسبرداری در روز با انواع دوربین‌ها، اسکن‌ها و میکروویو غیرفعال.