رزولوشن زمانی به فاصله زمانی (مثلا تعداد روزها) بین دوره‌های اخذ تصاویر برای یک مکان توسط سنسورهای سنجش از دوری گفته می‌شود.