با استفاده از تصاویر راداری می‌توان مدل ارتفاعی رقومی و یا نقشه جابجایی سطح زمین را تهیه کرد. تکنیکی که برای استخراج این اطلاعات مکانی به کار می‌رود تحت عنوان تداخل سنجی شناخته می‌شود که در آن اختلاف فاز بین دو یا چند تصویر SAR محاسبه شده و این اختلاف فاز به توپوگرافی و یا جابجایی‌های سطحی نسبت داده می‌شود. تصاویر SAR جابجایی سطح زمین را در راستای خط دید ماهواره به دست می‌دهند؛ اما با استفاده از تصاویر SAR که در دو حالت Ascending و Descending تهیه شده‌اند، امکان اندازه‌گیری جابجایی‌های سطح زمین در سه راستای قائم، شمالی و شرقی فراهم می‌شود.

این روش می‌تواند به طور بالقوه تغییرات در حد مقیاس میلی‌متر در تغییر شکل در طول چندین سال را اندازه‌گیری کند. این برنامه‌ها برای نظارت ژئوفیزیکی خطرات طبیعی مانند زمین‌لرزه‌ها، آتشفشان‌ها و زمین‌لغزش‌ها و همچنین در مهندسی ساخت و ساز، به ویژه نظارت بر فرونشست و پایداری سازه، کاربرد دارد.