سنجنده های فراطیفی (یا ابرطیفی) باندهای نسبتا باریکی دارند(قدرت تفکیک طیفی بالا). تصاویر فراطیفی(داده های فراطیفی) معمولا طول موج‌های مرئی، مادون قرمز نزدیک و کوتاه را پوشش می‌دهند.