ترموگرافی یک روش برای جمع‌آوری، ‌ذخیره‌سازی و تحلیل انرژی تابشی مادون قرمز با استفاده از سیستم‌های تصویربرداری در محدوده بلند مادون قرمز از طیف الکترومغناطیسی(تقریبا ۹-۱۴ میکرومتر) است. یک ترموگرام یا تصویر‌حرارتی، تصویری است که نقشه‌ی توزیع سطوح مختلف انرژی تابشی مادون قرمز را از سطح جسم که قابل مشاهده است، نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که تجهیزات مادون قرمز، دما را اندازه‌گیری نکرده و تنها انرژی تابشی را می‌سنجند.