مدل های رقومی ارتفاع ماهواره ای

مدل های رقومی ارتفاعی ماهواره ای معرف تغییرات ارتفاعی زمین به صورت رقومی در وسعت‌های زیاد(حداقل ۱۰۰ کیلومترمربع) هستند. یک مدل رقومی ارتفاعی(DEM) بخش مهم و جدایی‌ناپذیر بسیاری از پروژه‌های مکان‌محور بخصوص در حوزه مهندسی سیویل، معدن، انرژی و مطالعات آکادمیک است. DEMها که با استفاده از تصاویر استریو ماهواره ای تهیه می‌شوند، سه بعدی‌اند. تنوع این نوع داده‌ها مانند تنوع تصاویر ماهواره ای زیاد است. ما در آرکا برای اخذ بهترین و مناسب‌ترین داده‌های مورد نیاز شما در کنارتان هستیم.

جدول مشخصات مدل های رقومی ارتفاعی (DSM و DTM) استخراج شده از تصاویر ماهواره ای

نام سنجنده رزولوشن محصول(متر) صحت مطلق افقی مورد انتظار(متر) صحت مطلق عمودی مورد انتظار(متر) امکان استفاده از نقاط کنترلی منبع مورد استفاده
Elevation1 ۱ کمتر از ۱۰/۵ GCPs: کمتر از ۱/۵ کمتر از ۱۰ GCPs: کمتر از ۱/۵ P1 Tri-Stereo
AES VH ۲ GCPs: کمتر از ۲ GCPs: کمتر از ۲ WV01
WV02
GE01
Elevation4 ۴ کمتر از ۱۰/۵ GCPs: کمتر از ۱/۵ کمتر از ۱۰ GCPs: کمتر از ۲ P1
AES Precision ۴ GCPs: کمتر از ۵ GCPs: کمتر از ۴ WV01
WV02
GE01
Elevation8 ۸ کمتر از ۲۰ GCPs: کمتر از ۲/۵ کمتر از ۱۰ GCPs: کمتر از ۲ SP6/7
Elevation10 ۱۰ ۵ تا ۱۰ ۵ تا ۱۰ TerraSAR-X
WorldDEM ۱۲ کمتر از ۴ کمتر از ۱۰ TerraSAR-X
TanDEM-X
Elevation30 ۲۰ ۱۵ تا ۳۰ ۱۰ تا ۲۰ SP5 HR

سایر داده های ماهواره ای