تصاویر ماهواره ای رزولوشن بسیار بالا

تصاویر ماهواره ای رزولوشن بسیار بالا که به تعریف رایج با اصطلاح Very High Resolution Imagery یا VHR شناخته می‌شوند تصاویری هستند که رزولوشن و یا قدرت تفکیک مکانی آنها ۱ و یا کمتر از ۱ متر است. برخی این دسته را تصاویر رزولوشن بالا نام‌گذاری کرده‌اند.
اصطلاح رزولوشن برای مشخصه‌های دیگر تصاویر مانند تفکیک طیفی و یا عمق بیت نیز به کار می‌رود اما به طور کلی زمانی که به تنهایی به کار می‌رود منظور قدرت تفکیک مکانی است.
لازم به ذکر است برای بیشتر سنجنده‌های ماهواره ای، وقتی صحبت از قدرت تفکیک مکانی آنها می‌شود منظور قدرت تفکیک مکانی باند پانکروماتیک آنهاست وگرنه باندهای دیگر این سنجنده‌ها در طیف نور مرئی و خارج از آن، اغلب دارای رزولوشن مکانی بین ۲ تا ۴ متر هستند.
به طور کلی زمانی که گفته می‌شود قدرت تفکیک یک تصویر ۵۰ سانتی‌متر است به این معناست که عوارض با ابعاد کمتر از ۵۰ سانتی‌متر در این تصاویر قطعاً قابل تشخیص نیست اما تشخیص یک عارضه با ابعاد بیشتر تحت شرایطی امکان‌پذیر است.

سفارش تصاویر ماهواره ای رزولوشن بسیار بالا

WorldView1-4, SuperView1, TripleSat, Pleiades, Gaofen2

جدول مقایسه مشخصات تصاویر ماهواره ای رزولوشن بسیار بالا (VHR)

نام سنجنده تاریخ پرتاب عرض برداشت (کیلومتر) رزولوشن اولیه (متر) رزولوشن خروجی (متر) صحت اولیه (متر) باندها تصویر استریو
WorldView-4 ۲۰۱۶ ۱۳/۱ ۰/۳۱ ۰/۳ ۳/۵ PAN ۸MS
WorldView-3 ۲۰۱۴ ۱۳/۱ ۰/۳۱ ۰/۳ ۳/۵ PAN ۸MS ۸SWIR
WorldView-2 ۲۰۰۹ ۱۷/۷ ۰/۴۶ ۰/۵ ۳/۵ PAN ۸MS ۸SWIR
WorldView-1 ۲۰۰۷ ۱۷/۷ ۰/۵ ۰/۵ ۵ PAN
GeoEye-1 ۲۰۰۷ ۱۵/۲ ۰/۴۱ ۰/۵ ۵ PAN ۴MS
Pleiades-1 ۲۰۱۱ ۲۰ ۰/۷ ۰/۵ ۱۰ PAN ۴MS
SuperView1 ۲۰۱۷ ۱۲ ۰/۷ ۰/۵ ۲۰ PAN ۴MS
GaoFen-2 ۲۰۱۴ ۲۳ ۰/۸ ۰/۸ ۱۰ PAN ۴MS
QuickBird ۲۰۰۱ ۱۸ ۰/۶۵ ۰/۶ ۲۳ PAN ۴MS
TripleSat ۲۰۱۵ ۲۳/۸ ۰/۸ ۱ ۵۰ PAN ۴MS
IKONOS ۱۹۹۹ ۱۱/۳ ۰/۸۲ ۰/۸ ۱۵ PAN ۴MS

سایر داده های ماهواره ای