گسل ها شکستگی‌هایی همراه با تغییر مکان نسبی هستند که در آنها جابجایی‏‌ها به موازات سطح انجام گرفته است. برخی از گسله‏‌ها فقط چند سانتی‏متر طول دارند در حالیکه گسله‌‏هایی با چند صد کیلومتر طول و جابجایی در حد چند کیلومتر هم وجود دارد. از انواع متداول آن می‌توان به گسله عادی(مستقیم یا ثقلی)، گسله رانده یا معکوس، گسله امتداد لغز، گسله شیب ‏لغز و گسله مورب اشاره کرد.