کشاورزی دقیق(PA) یا کشت و پرورش ماهواره ای یا مدیریت خاص محصولات(SSCM) یک مفهوم مدیریت کشاورزی است که بر اساس مشاهده، اندازه‌گیری و پاسخگویی به تغییرات در زمینه محصولات کشاورزی شکل گرفته است. هدف کشاورزی دقیق طراحی یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری(DSS) برای مدیریت کل مزرعه با هدف بهینه‌سازی بازدهی ورودی‌ها و حفظ منابع است.