دسته‌ای از تغییر شکل سنگ‌ها که فقط باعث تغییر وضعیت سنگ می‏‌شوند، بدون اینکه در آن گسستگی به وجود آید(پیچ و موج‏‌های حاصله در سنگ‏‌ها) را چین می‌نامند. از انواع متداول آن می‌توان به چین تک شیب(تک‏ چین)، پادگانه ساختمانی، تاقدیس و ناودیس اشاره کرد.