پوشش STEREOSCOPIC یعنی دید سه بعدی ایجاد شده هنگامی که دو عکس همپوشانی‌ دار(به عنوان یک جفت استریو نامیده می‌شوند) با استفاده از یک استریوسکوپ مشاهده می‌شود. هر عکس از جفت استریو، یک دید نسبتا مشابه از یک منطقه مشابه را فراهم می‌کنند که مغز آن را به عنوان یک دید سه بعدی ترکیب و تفسیر می‌کند.