همپوشانی مقداری است که یک عکس شامل منطقه ای است که تحت پوشش یک عکس دیگر قرار دارد و به عنوان یک درصد بیان می‌شود. به دست آوردن ۶۰٪ همپوشانی طولی(بین عکس‌ها در خط همان خط) و ۳۰٪ همپوشانی عرضی(بین عکس‌ها در خطوط پرواز مجاور) برای اخذ تصویر برای مقاصد نقشه‌برداری طراحی شده است.