نقشه زمین شناسی ویژگی‌های مختلف زمین شامل جنس سنگ‌ها، سن و روابط آنها و پتانسیل‌های معدنی را نشان می‌دهد و با توجه به نیاز با مقیاس‌های مختلفی تهیه می‌شود. در تهیه نقشه‌های زمین شناسی نوع و مرز واحدهای سنگی، آثار معدن‌کاری، پهنه‌های دگرسانی و غیره می‌بایست برداشت گردد. همچنین عوارض زمین شناسی ساختمانی شامل گسل‌ها، چین‌ها، درزه‌ها و پهنه‌های برشی که در تشکیل و یا تمرکز ذخایر معدنی بخصوص کانسارهای رگه‌ای نقش اساسی دارند باید برداشت و در نقشه نشان داده شوند.