نمایش عوارض طبیعی مانند پستی و بلندی‌ها، تغییرات شیب زمین، رودخانه‌ها، پوشش‌های گیاهی و غیره بر روی یک صفحه را نقشه توپوگرافی می‌گویند. نقشه‌های توپوگرافی با تهیه تصویر قائم سطح زمین بر روی صفحه افقی بدست می‌آیند. این نقشه‌ها در مقیاس‌های بزرگ و کوچک تولید می‌شوند و در مطالعات زمین‌شناسی به دلیل در بر داشتن اطلاعات فواصل افقی یا ارتفاع عمودی بسیار به کار می‌روند.