فاصله کانونی، فاصله از وسط لنز دوربین تا صفحه کانونی است. همانطور که فاصله کانونی افزایش می‌یابد، اعوجاج تصویر کاهش پیدا می‌کند. فاصله کانونی دقیق زمانی که دوربین کالیبراسیون شده است، اندازه‌گیری می‌شود.