فاصله نمونه برداری زمینی(GSD) در یک عکس رقومی(مانند یک اورتوفتو) اخد شده از هوا یا فضا، فاصله بین مراکز پیکسل است که بر روی زمین اندازه‌گیری شده است. به عنوان مثال، در یک تصویر با GSD یک متر، نقاط مرکزی پیکسل‌های مجاور، بر روی زمین یک متر از هم فاصله دارند. GSD یک فاکتور اندازه‌گیری برای رزولوشن مکانی تصویر است.