Vegetation Condition Index یا شاخص گیاهی VCI با درصد بیان می‌شود و مقادیر کم و زیاد آن نشان‌دهنده شرایط خوب و بد بیماری گیاهان است. شاخص VCI بوسیله نوارهای حرارتی AVHRR برای شناسایی شرایط خشکسالی و تعیین شروع آن، به ویژه در مناطقی که در بخش‌هایی از آن خشکسالی محلی و بیماری وجود دارد، استفاده می‌شود. این شاخص می‌تواند اطلاعاتی را در مورد شروع، مدت زمان و شدت خشکسالی با اشاره به تغییرات پوشش گیاهی ارائه دهد.