سنجش از دور یا دورسنجی علم و هنر به دست آوردن اطلاعات درباره یک شیء، منطقه یا پدیده، از طریق پردازش و آنالیز داده‌های اخذ شده بوسیله یک دستگاه(بدون تماس مستقیم با شیء منطقه یا پدیده مورد مطالعه) است. ابزارهای دورسنجی برای مطالعه اجسام و پدیده‌ها در مقیاس‌های متنوع به کار می‌رود. سنجش از دور در مقایسه با روش‌های دیگر اکتشافی به علت هزینه‌های پایین و در عین حال بازدهی بالا، می‌تواند در تعیین اهداف اکتشافی اولیه نقش بسیار مهمی را از خود بروز دهد.