ماهواره‌ها به عنوان چشم انسان در آسمان عمل می‌کنند. تصویر ماهواره ای مـی‌توانـد اطلاعـاتی در چنـد بعـد، چنـد مقیـاس و چنـد طیف از زمین در اختیار ما قرار دهد. با استفاده از تصاویر و فناوری سـنجش از دور، مـی‌تـوان بـا هزینـه و زمـان کمتـر، طیـف وسـیعی از پروژه‌ها را در سطح جهـانی، منطقـه‌ای، ملـی، اسـتانی و حتی محلـی بـه نتیجـه رسـاند. عـلاوه بـر ایـن، قابلیـت تکـرار تصویربرداری مــاهواره ای از یک محل بــه فاصــله زمــانی چنــد ســاعت تــا چنــد روز در طــول مــاه یــا ســال، امکــان مطالعــات تغییرات و پایش پدیـده‌هـای زمینـی را به خـوبی فـراهم سـاخته اسـت. همچنین تصویرگر خوبی از آنچه در هر نقطه‌ای از جهان اتفاق می‌افتد هستند به‌ویژه در مکان‌هایی مانند اقیانوس‌هایی که در آنها گپ‌های بزرگ اطلاعاتی وجود دارد.
تصاویر ماهواره ای در زمینه هواشناسی، اقیانوس شناسی، ماهیگیری، کشاورزی، حفاظت از تنوع زیستی، جنگلداری، چشم انداز، زمین شناسی، نقشه برداری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، آموزش، هوش مصنوعی و جنگ کاربرد فراوانی دارد. تصاویر ماهواره ای می‌توانند در دامنه طیف مرئی ویا در سایر طیف‌ها اخذ شوند. نقشه‌های ارتفاعی نیز وجود دارد که معمولا با تصاویر راداری ساخته می‌شوند. تفسیر و تحلیل تصویر ماهواره ای با استفاده از علم سنجش از راه دور به صورت تخصصی انجام می‌شود. از این رو شناسایی تنوع ماهواره‌های سنجش از دور موجود در فضا و آگاهی یافتن از قابلیت‌های تصاویر آنها در کاربردهای مختلف، بسیار حائز اهمیت بوده و برای متخصصان و کارشناسان سنجش از دور مفید است.