تصویربرداری قائم فرایندی است که طی آن دوربین نگاهی قائم رو به زمین دارد. تاثیر حرکت هواپیما بر روی دوربین، باعث می‌شود که گرفتن یک عکس عمودی صحیح غیرممکن باشد. بنابراین تعریف تصویرعمودی به انحراف چند درجه از نادیر(زاویه تیلت) اجازه می‌دهد(خط اتصال نقطه جلوی لنز و نقطه روی زمین که دقیقا در زیر هواپیماست).

به طور خلاصه، یک تصویر قائم تصویری است که یا کاملا به طور مستقیم به پایین به زمین نگاه می کند و یا چند درجه(معمولا تا ۳ درجه) به طرفین زیر پرنده مایل است.