نقشه 1:25000 کشوری

تهیه نقشه ۱:۲۵۰۰۰ با استفاده از تصاویر اسپات ۶ و ۷

چالش تهیه نقشه های مبنایی کشوری نقشه های توپوگرافی کمتر از نصف سطح زمین را پوشانده اند و از این مقدار، بخش عظیمی از آنها یا قدیمی اند و یا کم دقت. و این درحالی است که دسترسی به اطلاعات نقشه برداری سراسری حوزه های ملی کشورهای در حال توسعه، ... ادامه مطلب