021-88813193

گسل

شکستگی ‏هایی همراه با تغییر مکان نسبی هستند که در آنها جابجایی‏ ها به موازات سطح گسل انجام گرفته است. برخی از گسله‏ ها فقط چند سانتی‏متر طول دارند در صورتی‏که گسله ‏هایی با چند صد کیلومتر طول و جابجایی در حد چند کیلومتر هم وجود دارد. از انواع متداول آن می توان به گسله عادی (مستقیم یا ثقلی)، گسله رانده یا معکوس، گسله امتداد لغز، گسله شیب ‏لغز و گسله مورب اشاره کرد.

در زمین شناسی و اکتشاف معدنمهندسی معدن

به کانال ما بپیوندید