021-88813193

چین

دسته ‏ای از تغییر شکل سنگ ‏ها، که فقط باعث تغییر وضعیت سنگ می‏ شوند، بدون اینکه در آن گسستگی به وجود آید (پیچ و موج‏ های حاصله در سنگ‏ ها) را چین می نامند. از انواع متداول آن می توان به چین تک شیب (تک‏ چین)، پادگانه ساختمانی، تاقدیس و ناودیس اشاره کرد.

در زمین شناسی و اکتشاف معدنمهندسی معدن

به کانال ما بپیوندید