021-88813193

چاهک اکتشافی

در مواردی که کانسار در سطح زمین رخنمون نداشته باشد و ضخامت مواد پوشاننده آن چندان زیاد نباشد، برای اکتشاف آن می توان از شبکه چاهک های اکتشافی کمک گرفت. بسته به سیستم حفر چاهک، عمق آنها متفاوت است. عمق چاهک هایی که با دست حفر می شود، به ندرت از ۳۰ متر تجاوز می کند امّا به کمک دستگاه های ویژه، می توان چاهک های عمیق تری نیز حفر کرد.

در زمین شناسی و اکتشاف معدنمهندسی معدن

به کانال ما بپیوندید