021-88813193

پلاریزاسیون (قطبش)

در سنجش از دور راداری پلاریزاسیون به جهت و توجیه میدان الکتریکی موج الکترومغناطیسی گفته می‌شود،این جهت نسبت به یک سطح یا صفحه مبنا که توسط بردار Range سیستم SAR و بردار نرمال سطح تعریف می‌شود تعیین خواهد شد.در صورتی که بردار میدان الکتریکی موج ارسالی در صفحه گذرنده از بردار Range و نرمال سطح، واقع شود گوییم موج ارسالی دارای پلاریزاسیون عمودی(H) ودر صورتی که بردار میدان الکتریکی در صفحه عمود بر آن صفحه باشد در این صورت موج با پلاریزاسیون افقی(V) خواهد بود.

پلاریزاسون یک تصویر رادار می‌تواند HH یعنی ارسال موج پلاریزه افقی و دریافت موج پلاریزه افقی ویا HV ارسال افقی ودریافت عمودی و یا VH یا VV باشد.در صورتی که پلاریزاسیون موج ارسالی ودریافتی یکی باشد تصویر تشکیل شده را پلاریزه مشابهLike-Polarizedودرغیر اینصورت Cross-Polarized گفته می‌شود.

در سنجش از دور برچسب ها: پلاریزاسیون

به کانال ما بپیوندید