021-88813193

نقشه زمین شناسی

نقشه های زمین شناسی ویژگی های مختلف زمین شامل جنس سنگ ها، سن و روابط آنها و پتانسیل های معدنی را نشان می دهد و با توجه به نیاز با مقیاس های مختلفی تهیه می شود. در تهیه نقشه های زمین شناسی نوع و مرز واحدهای سنگی، آثار معدن کاری، پهنه های دگرسانی و غیره بایستی برداشت گردد. همچنین عوارض زمین شناسی ساختمانی شامل گسل ها، چین ها، درزه ها و پهنه های برشی که در تشکیل و یا تمرکز ذخایر معدنی بخصوص کانسارهای رگه ای نقش اساسی دارند باید برداشت و در نقشه نشان داده شوند.

در زمین شناسی و اکتشاف معدنمهندسی معدن

به کانال ما بپیوندید