021-88813193

نقشه توپوگرافی

نمایش عوارض طبیعی مانند پستی و بلندی ها، تغییرات شیب زمین، رودخانه ها، پوشش های گیاهی و غیره بر روی یک صفحه را نقشه توپوگرافی می گویند. نقشه های توپوگرافی با تهیه تصویر قائم سطح زمین بر روی صفحه افقی بدست می آیند. این نقشه‌ها در مقیاس‌های بزرگ و کوچک می‌باشند و در مطالعات زمین‌شناسی به دلیل داشتن اطلاعات فواصل افقی یا ارتفاع عمودی بسیار به کار می‌روند.

در زمین شناسی و اکتشاف معدنمهندسی معدن

به کانال ما بپیوندید