021-88813193

مطالعات ژئوشیمیایی

ژئوشیمی علمی است که با شیمی زمین و اجزاء تشکیل دهنده آن سر و کار دارد. این علم به توزیع و مهاجرت عناصر شیمیایی در درون زمین و در ابعاد زمان و مکان می پردازد. ژئوشیمی اکتشافی بیشتر برای کشف نهشته های کم عیار مناسبت و توسعه پیدا کرده است. عمده زمینه های تحقیقاتی در ژئوشیمی اکتشافی عبارتند از:

  1. بررسی هاله های لیتوژئوشیمیایی
  2. بررسی هاله های هیدروژئوشیمیایی
  3. بررسی هاله های اتموژئوشیمیایی
  4. بررسی هاله های بیوژئوشیمیایی و ژئوبوتانی
در زمین شناسی و اکتشاف معدنمهندسی معدن

به کانال ما بپیوندید