021-88813193

مطالعات مغناطیسی هوابرد

مغناطیس سنج های هوابرد میدان کلی را اندازه گیری می کنند. عوارض مغناطیسی نابسامان نزدیک به سطح که اغلب در بررسی های زمینی آزار دهنده است با ارتفاع هواپیما کاهش می یابد و یا حتی حذف می شود. مغناطیس سنجی هوابرد را می توان بر روی مناطق آبی و سایر مناطقی که در کارهای زمینی غیر قابل دسترسند بکار برد.

در زمین شناسی و اکتشاف معدنمهندسی معدن

به کانال ما بپیوندید