021-88813193

مطالعات دورسنجی

سنجش از دور علم و هنر به دست آوردن اطلاعات درباره یک شیء، منطقه یا پدیده، از طریق پردازش و آنالیز داده های اخذ شده بوسیله یک دستگاه (بدون تماس مستقیم با شیء منطقه یا پدیده مورد مطالعه) است. ابزارهای دورسنجی برای مطالعه اجسام و پدیده‌ها در مقیاس‌های متنوع به کار می‌رود. سنجش از دور در مقایسه با روش های دیگر اکتشافی به علت داشتن هزینه های پایین و در عین حال بازدهی بالا، می تواند در تعیین اهداف اکتشافی اولیه نقش بسیار مهمی را از خود بروز دهد.

در زمین شناسی و اکتشاف معدنمهندسی معدن

به کانال ما بپیوندید