021-88813193

روش گرانی سنجی

اساس این روش بر اختلاف در میدان گرانی اندازه گیری شده در نقاط مختلف بنا شده است. طبق قانون جاذبه نیوتن، هرگاه دو جسم با جرم های ۱m و ۲m با فاصله ای نسبت به هم قرار گیرند، نیرویی به یکدیگر وارد می کنند. با اندازه گرفتن شتاب جاذبه در نقاط مختلف و انجام تصحیحاتی رو آن، می توان به اختلاف شتاب جاذبه و در نتیجه به آنومالی های گرانی پی برد. از کاربردهای روش گرانی می توان به کشف انواع مختلف کانسارها، تعیین موقعیت پی سنگ، تعیین موقعیت کارست ها، پی جویی ها و اکتشافات نفتی و … اشاره کرد.

در زمین شناسی و اکتشاف معدنمهندسی معدن

به کانال ما بپیوندید