021-88813193

روش لرزه نگاری انکساری (شکست مرزی)

این روش براساس اولین موج ورودی به گیرنده هاست و عمدتا برای مطالعات ساختاری، تعیین گنبدهای نمکی، مطالعات عمرانی، تشخیص و تعیین افت قائم گسل و آب شناسی برای اعماق کم کاربرد دارد.
در این روش سرعت امواج در لایه های زیرین می بایست بیشتر از لایه های بالایی باشد تا شناسایی شوند.

در زمین شناسی و اکتشاف معدنمهندسی معدن

به کانال ما بپیوندید