021-88813193

روش لرزه نگاری انعکاسی (بازتابی)

این روش براساس مطالعه شکل کامل لرزه نگاشت هاست و عمدتا برای مطالعات عمیق و نفتی کاربرد دارد. در این روش جهت شناسایی لایه ها نیازی نیست که سرعت امواج در لایه های زیرین بیشتر از لایه های بالایی باشد. عمق مطالعه در این روش به مراتب بیشتر از انکساری می باشد و اطلاعات دقیقتری از ساختارهای زیر سطحی می دهد.

در زمین شناسی و اکتشاف معدنمهندسی معدن

به کانال ما بپیوندید