021-88813193

روش الکترومغناطیس

روش الکترومغناطیس برای اکتشاف کانسارهای فلزی کاربرد وسیعی دارد. امواج EM توسط عبور جریان با فرکانس چند Hz تا چند MHz از سیم پیچ اولیه ایجاد می شود. این امواج وارد زمین می شوند. در صورتی که در زمین پیکره رسانا وجود داشته باشد، نوسانات میدان حاصله از مولفه میدان EM اولیه، سبب القای جریان متناوب در پیکره می شود و جریان Eddy در پیکره تولید خواهد شد که جریان EM ثانویه را سبب می شود. هرچه قابلیت هدایت الکتریکی توده زیرسطحی بیشتر باشد، میدان ثانویه دوام بیشتری خواهد داشت.

در زمین شناسی و اکتشاف معدنمهندسی معدن

به کانال ما بپیوندید