021-88813193

تصویر ماهواره ای

در زمینـه کسـب اطلاعـات از محـیط تصاویر مـاهواره هـا مـی تواننـد اطلاعـاتی در چنـد بعـد، چنـد مقیـاس و چنـد طیف تهیه کنند. تصاویر ماهواره ای یکی از ابزارهای قدرتمند و مهم به عنوان چشم انسان در آسمان هستند. با استفاده از تصاویر و فناوری سـنجش از دور، مـی تـوان بـا هزینـه و زمـان کمتـر، طیـف وسـیعی از پروژه ها را در سطح جهـانی، منطقـه ای، ملـی، اسـتانی و حتی محلـی بـه نتیجـه رسـاند. عـلاوه بـر ایـن، قابلیـت تکـرار تصویربرداری مــاهواره ای از یک محل بــه فاصــله زمــانی چنــد ســاعت تــا چنــد روز در طــول مــاه یــا ســال، امکــان مطالعــات تغییرات و پایش پدیـده هـای زمینـی را بخـوبی فـراهم سـاخته اسـت. و همچنین نمایانگر خوبی از آنچه در هر نقطه ای از جهان اتفاق می افتد، هستند به ویژه در مکان هایی مانند اقیانوس هایی که گپ های بزرگ اطلاعاتی وجود دارد.
تصاویر ماهواره ای در زمینه هواشناسی، اقیانوس شناسی، ماهیگیری، کشاورزی، حفاظت از تنوع زیستی، جنگلداری، چشم انداز، زمین شناسی، نقشه برداری، برنامه ریزی منطقه ای، آموزش، هوش و جنگ، کاربرد فراوانی دارد. تصاویر ماهواره ای می توانند در دامنه طیف مرئی ویا در سایر طیف ها اخذ شوند. نقشه های ارتفاعی نیز وجود دارد که معمولا با تصاویر راداری ساخته می شوند. تفسیر و تحلیل تصاویر ماهواره ای با استفاده از علم سنجش از راه دور تخصصی انجام می شود.
از این رو شناسایی تنوع ماهواره های سنجش از دور موجود در فضا و آگاهی یافتن از قابلیت های تصاویر آنها در کاربردهای مختلف، بسیار حائز اهمیت بوده و برای جامعه کاربران سنجش از دور مفید است.

در سنجش از دورفتوگرامتری

۰ نظر

نوشتن نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


به کانال ما بپیوندید