021-88813193

ترانشه

برای اینکه وضعیت ماده معدنی در سطح زمین مشخص شود، در جهت عمود بر گسترش ماده معدنی گودالی حفر می کنند که به نام ترانشه معروف است. طول ترانشه تابع گسترش عرضی ماده معدنی است. عرض ترانشه نیز باید به اندازه ای باشد که نمونه برداری از دیواره ها و همچنین برداشت ترانشه با مشکل مواجه نشود.

در زمین شناسی و اکتشاف معدنمهندسی معدن

به کانال ما بپیوندید