021-88813193

آلتراسیون

به کلیه تغییرات شیمیایی و کانی شناسی که تحت تأثیر محلول های ماگمایی و یا گرمایی در سنگ ها ایجاد می‌شود آلتراسیون می‌گویند. آلتراسیون در کانسارهای رگه‌ای محدود به رگه است حال آنکه در کانسارهای پورفیری منطقه وسیعی را در بر می‌گیرد.
عوامل کنترل کننده نوع آلتراسیون:
۱- ترکیب شیمیایی محلول گرمابی و یا ماگمایی
۲- درجه حرارت
۳- عمق
۴- شرایط Eh و ph محلول
۵- ترکیب شیمیایی و کانی شناسی سنگ آلتره

در زمین شناسی و اکتشاف معدنمهندسی معدن

به کانال ما بپیوندید