سیاست حفظ حریم خصوصی

شرکت آرکا به حریم خصوصی بازدیدکنندگان سایت خود احترام می گذارد. کلیه اطلاعاتی که شما از طریق فرمهای مربوطه در اختیار ما قرار می دهید، همچنین کلیه اطلاعات شخصی که ممکن است در سیاست حفظ حریم خصوصیتماس با ما از طریق ایمیل، ارسال نمائید،در هر صورت شرکت آرکا متعهد به حفظ آنها می باشد. شرکت آرکا وابسته به هیچ ارگان دولتی نیست.