کاربرد تصاویر ماهواره ای در مدیریت کشاورزی

کاربرد تصاویر ماهواره ای در مدیریت کشاورزی

با افزایش فشار جمعیت در سراسر جهان و نیاز به افزایش تولید محصولات کشاورزی، یک نیاز ضروری برای بهبود مدیریت منابع کشاورزی در جهان وجود دارد. برای انجام این کار ابتدا به دست آوردن اطلاعات قابل اعتماد نه فقط در انواع مختلف، بلکه در کیفیت، کمیت و محل این منابع بسیار ضروری می باشد. تصاویر ماهواره ای و GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) همیشه به عنوان یک عامل بسیار مهم در بهبود سیستم های حاضر جمع آوری و تولید نقشه های کشاورزی و منابع داده ادامه خواهند داد.

ارزیابی و تهیه نقشه های کشاورزی در حال حاضر در سراسر جهان به منظور جمع آوری اطلاعات و آمار درباره محصولات کشاورزی، مراتع، دام و سایر منابع کشاورزی مرتبط انجام می شوند. این اطلاعات از داده ها برای اجرای تصمیمات مدیریتی موثر بسیار مهم می باشد و ارزیابی و تهیه نقشه های کشاورزی برای برنامه ریزی و تخصیص منابع محدود به بخش های مختلف اقتصاد بسیار مورد نیاز می باشد که تصاویر ماهواره ای این امکان را به خوبی فراهم می کند.

کاربرد تصاویر ماهواره ای در مدیریت کشاورزی-دام-محصولات-تغییر کاربری زمین

کاربرد تصاویر ماهواره ای در مدیریت کشاورزی

ماهواره های منابع زمینی مختلف، داده های تصاویر را در مکان های مختلف و قدرت تفکیک های زمانی و مکانی گوناگون برای کشاورزی و ارزیابی محصول، سلامت محصول، شناسایی تغییرات، تجزیه و تحلیل محیط زیست، تهیه نقشه چشم انداز آبیاری محصولات، تعیین عملکرد و تجزیه و تحلیل خاک و بسیاری موارد دیگر فراهم می آورند. بر همین اساس برنامه ریزی و زمان بندی تهیه تصویر بسیار مهم و به اهداف اصلی و نوع اطلاعاتی که کاربر نهایی نیاز به جمع آوری آنها دارد بستگی دارد. تصاویر ماهواره ای تغییرات در ماهیت مواد آلی و الگوهای زهکشی را به خوبی نشان می دهد و به این ترتیب خاک های دارای مواد آلی بیشتر را از خاک های ضعیف تر که محتوی ماده آلی کمتری هستند جدا می کند. این اطلاعات زمانی که در ارتباط با داده های فرعی استفاده شوند برای مدیریت قسمت های مختلف یک کشتزار بسیار ضروری و مفید می باشد. بعد از جمع آوری داده ها می توان آنها را در یک محیط نقشه کشی مانند GIS برای مدیریت و کنترل منابع کشاورزی اجرا و پیاده سازی نمود.

کاربرد تصاویر ماهواره ای در مدیریت کشاورزی-کاربری زمین-محصولات کشاورزی

از کاربرد شاخص های گیاهی برای اهداف مختلف چند دهه می گذرد و هنوز هم  در سطح وسیعی استفاده می شود. در میان شاخص های متعدد و متنوع پوشش گیاهی شاخصEVI  و شاخص NDVI هر دو از شاخص های پوشش گیاهی جهانی هستند که برای آماده نمودن دائمی اطلاعات مکانی و زمانی پوشش گیاهی به کار گرفته می شوند. به خصوص شاخص NDVI که کارایی مفید آن در بسیاری از مطالعات مشخص شده است. اثرات مستقیم وضعیت اقلیمی بر روی زیست توده و الگوهای فنولوژیکی پوشش گیاهی به وسیله NDVI تخمین زده شده و در بسیاری از اکوسیستم ها بیان شده است.

این شاخص امکان مطالعه اطلاعاتی را درباره گسترش مکانی و زمانی اجتماعات پوشش گیاهی، زیست توده گیاهی، جریان، Co2، کیفیت پوشش گیاهی برای گیاهخواران و میزان توسعه تخریب خاک را در اکوسیستم های متنوع مهیا می سازد. این شاخص می تواند برای کمی کردن تولید خالص سالانه در مقیاس های متفاوت و جهانی و تفکیک پوشش گیاهی در مقیاس های قاره ای و جهانی به کارگرفته شود.

می توان با استفاده از پردازش تصاویر و به دست آوردن شاخص نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) ترکیب باندی صحیح به منظور طبقه بندی پوشش گیاهی، تجزیه و تحلیل خاک، مدیریت محصول و درجه بندی درختان را به دست آوریم. الگوریتم ™AgroWatch نتایج به دست آمده از NDVI را بهبود می بخشد. به عبارتی یک ارزش افزوده اطلاعاتی را فراهم می آورد که می توان با آن به کشاورزان، تولید کنندگان، مشاوران و دیگر تصمیم گیرندگان برای تعیین کمیت و وضعیت محصول، شرایط خاک و نرخ تغییر محصول در انواع زمین های کشاورزی کمک فراوانی را انجام داد.

داده های سنجش از دور برای پیش بینی میزان عملکرد محصولات نیز می توانند به  دو روش به کار گرفته شوند. درروش اول تمرکز بر روی مدل های رشد گیاه است که این مدل ها نیازمند داده های اگرونومیکی و هواشناسی می باشند. و در روش دوم تخمین عملکرد گیاه براساس شاخص های گیاهی نظیر NDVI نیز امکان پذیر می گردد.

استفاده از تصاویر ماهواره ای به عنوان یک راه حل اطلاعاتی صحیح و به روز باعث تحلیل درست از بازار کشاورزی شده و می توان شرایط فعلی را با هفته گذشته، ماه گذشته و یا حتی فصل گذشته مقایسه کرد و با استفاده از اطلاعات با ارزشی که از این داده به دست می آید به برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت پرداخت.