021-88813193

اکتشاف فلدسپات ندوشن

شرح پروژه

هدف این پروژه شناسایی و انجام عملیات اکتشاف از مراحل اولیه تا مطالعات تفضیلی و تهیه گزارش پایان عملیات اکتشاف فلدسپات به منظور اخذ گواهی کشف برای ماده معدنی فلدسپات بود.

فلدسپات ها از نظر شیمیایی آلومینوسیلیکات های پتاسیم، سدیم و کلسیم با ترکیب شیمیایی Na[AlSi3O8]، K[AlSi3O8] و Ca[Al2Si2O8] هستند و گاهی نیز آلومینو سیلیکات باریم ترکیب شیمیایی Ba[Al2Si2O8] نیز در طبیعت یافت می شود. در مواردی روبیدیم، لیتیم و سدیم به مقدار کم به صورت ناخالصی ایزومورفی به جای عناصر قلیایی و استرانسیم به جای کلسیم در شبکه بلورین فلدسپات ها جایگزین می شوند.

خلاصه روند اکتشافی انجام شده در این محدوده به این شرح است:

 

مرحله ۱) شناسایی و پی جویی در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ : در این مرحله کل مساحت ۳۰۰ هکتاری این محدوده مورد مطالعات دفتری قرار گرفت و پس از بررسی نقشه های زمین شناسی، عکس های هوایی، گزارشات سازمان زمین شناسی و بررسی کارهای گذشته انجام شده در محدوده ، طی ۱ روز محدوده مورد پیمایش قرار گرفت. خروجی این مرحله تعیین مساحت ۲۰۲ هکتاری به عنوان ناحیه پتانسیل دار برای اکتشاف خاک صنعتی بود.

مرحله ۲) تهیه نقشه زمین شناسی و توپوگرافی ۱:۵۰۰۰ : در این مرحله کل ناحیه ۲۰۲ هکتاری توسط یک تیم دو نفره مورد پیمایش زمینی قرار گرفت. کلیه عوارض ساختاری و واحدهای زمین شناسی در این مرحله تفکیک و تیپ کانی زایی با برداشت نمونه های سنگ شناسی و ارسال به آزمایشگاه تشخیص داده شد. خروجی این قسمت تعیین ناحیه آنومالی  برای اکتشاف تفضیلی به مساحت ۴۶ هکتار بود.

مرحله ۳) مطالعات اکتشافی در مقیاس ۱:۱۰۰۰ : در این مرحله  نمونه برداری و انجام انالیز های لازم تهیه نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی در مقیاس ۱:۱۰۰۰ و ۱:۵۰۰ از ناحیه آنومالی صورت گرفت و همزمان به دلیل کم بودن وقت قانونی دارنده پروانه اکتشاف جانمایی محل ترانشه های اکتشافی صورت گرفت.

مرحله ۴) مدل سازی و انجام مطالعات در مقیاس ۱:۵۰: در این مرحله تعداد ۸ ترانشه جمعاً به طول ۸۰۰ متر، در نواحی کانی زایی حفر گردید و با توجه به داده های بدست آمده و حجم عملیات صورت گرفته   مدل سازی و ارزیابی ذخیره صورت پذیرفت

زمین شناسی عمومی محدوده اکتشافی

در این منطقه سنگهای متفاوتی از ائوسن تا تراس های جوان دیده میشود،که به تفضیل در ادامه شرح داده میشود. از لحاظ ریخت شناسی محدوده توپوگرافی ملایمی دارد و حجم هوازدگی و فرسایش و نیز قرار گرفتن کل محدوده در یک زون برشی گسله دسترسی به رخنون های سنگی را بسیار محدود کرده است. عملکرد گسل دهشیر با روند شمال باختری-جنوب خاوری، در شمال خاوری منطقه، موجب دگرشکلی شدید واحدهای سنگی و به هم ریختن روابط آنها بوده است. به همین دلیل کمتر سنگی در منطقه برجا می توان یافت.

نقشه زمین شناسی

 واحد آندزیت-داسیت و کوارتز تراکی آندزیت پورفیری Edt3:

      این واحد سنگی  متشکل از آندزیت پورفیری تا داسیت پورفیری است. رنگ این واحد سفید و کرم رنگ است و به دلیل داشتن الکالی فلدسپارهای پتاسیک و سدیک و رنگ روشن به عنوان خاک صنعتی ارزشمند است. این واحد نیز مانند سایر واحدهای تشکیل دهنده محدوده به دلیل قرار گرفتن در یک زون برشی ناشی از عملکرد گسل بزرگ دهشیر متحمل خرد شدگی شده و در هم ریختگی در آن زیاد است. کانی­های اصلی: پلاژیوکلاز، فلدسپارآلکالن، کوارتز، کانی­های فرعی: تورمالین، زیرکن.  بافت: پورفیریتیک با زمینه شیشه ­ای، کانی­های دگرسانی: کانی رسی، سریسیت- مسکوویت، کوارتز، جاروسیت، انواع دگرسانی:  سریسیتی- مسکوویتی و رسی شدن فلدسپارها؛ جاروسیت و کوارتز رگه-رگچه ­ای

زمین شناسی محدوده اکتشافی در مقیاس ۱:۱۰۰۰

پس از تهیه نقشه زمین شناسی ۱:۵۰۰۰ و مشخص شدن ساختار زمین شناسی و رخنمونهای حاوی ماده معدنی مساحت ۴۶ هکتار برای انجام بررسی های دقیق تر صحرایی و مطالعات زمین شناسی و ساختاری در مقیاس ۱:۱۰۰۰ انتخاب شد.

به منظور تهیه نقشه با مقیاس یک هزارم از محدوده مورد مطالعه مراحل ذیل انجام شده است:

·         جمع ­آوری اطلاعات اکتشافی قبلی

·         تهیه نقشه توپوگرافی و عکس هوایی در مقیاس ۱:۵۰۰ به کمک پهپاد با ارتفاع پروازی ۸۰ متر

·         تعیین بهترین محدوده جهت انجام عملیات تهیه نقشه زمین شناسی- معدنی با مقیاس ۱:۱٫۰۰۰

·         برداشت کلیه عوارض، ساختارهای و همچنین مرز واحدهای سنگی

·         عملیات صحرایی شامل پیمایش پروفیل­های زمین­شناسی و نمونه برداری چکشی از نواحی آنومالی و واحدهای سنگ شناختی

پیمایش پروفیل­های از قبل تعیین شده به همراه پروفیل­هایی که در حین برداشت بایستی مورد توجه قرار می­گرفت توانست محدوده مورد مطالعه را تحت پوشش کامل قرار دهد. استفاده از پهباد در تعیین مختصات یا مرز واحدها، ساختارها و زون­های کانی سازی کمک شایان توجهی ­نمود زیرا که به دلیل پوشیده بودن منطقه و نبود رخنمون سنگی قابل توجه و همچنین توپوگرافی از نوع دشت، تشخیص مرز واحدها به روش زمینی تقریبا غیر ممکن می نمود.

نقشه زمین شناسی
  • ژنز کانی سازی در محدوده

با توجه به برررسی های ژئوشیمیایی و استفاده از نمودارهای کلاسه بندی سنگها مشخص شد که سنگ میزبان فلدسپار در محدوده مورد بررسی یک سنگ آذرین خروجی اسیدی پورفیری از سری آندزیت داسیت-ریولیت است. در نتیجه عمل تفریق ماگما و در نتیجه سرد شدن سریع ماگمای اسیدی آلکان  سری فلدسپارهای ساندین-انورتوز تشکیل شده است.

بر اساس همراهی اکسید آهن به عنوان عنصر مزاحم در ماده معدنی در تهیه نقشه زمین شناسی و ارزیابی ذخیره، ماده معدنی به ۲ گروه Edt2 که اندزیت تا داسیت آلکالن می باشد و Edt3 که آندزیت تا داسیت آلکالن به همراه حداکثر ۲٫۵% اکسید آهن می باشد. گروه اول را فلدسپات درجه ۲ و گروه دوم را فلدسپات درجه ۳ میتوان نامگذاری کرد.

مدل سازی و ارزیابی ذخیره

یکی از مهم‌ترین هدف‌های عملیات اکتشافی، محاسبه ذخیره است. تنها پس از این مرحله است که می‌توان در مورد کانسار و امکان استخراج اقتصادی آن قضاوت کرد. روش‌های محاسبه ذخیره، بسته به مشخصات کانسار و اطلاعات آن متفاوت است. در کلیه روش‌ها لازم است مساحت، عمق و عیار ماده معدنی را به دست آورد و محاسبه را انجام داد. برای تعیین عیار متوسط کانسار باید از بخش‌‌های مختلف توده معدنی نمونه‌برداری کرد و سپس آن را به روش مناسبی با دقت و صحت بالا آنالیز کرد.

در مدل­سازی و تخمین ذخیره این کانسار از نرم‌افزار تخصصی مدل­سازی معدنی Datamine استفاده می‌شود. بدین ترتیب که ابتدا پس از تهیه نقشه زمین‌شناسی و در نظر گرفتن رخنمون‌های سطحی حدود تغییرات ماده معدنی به دقت مشخص گردید. ماده معدنی شامل دو کیفیت متفاوت شامل ۱) آندزیت تا داسیت آلکالن سفیدرنگ نسبتاً آلتره شده و ۲) آندزیت تا داسیت سفید تا خاکستری همراه با اکسیدهای آهن می باشد که به‌منظور تفکیک راحت‌تر و تمایز بهتر، در محیط نرم‌افزار، به هر یک رنگ خاصی اختصاص یافته است.

پس از انجام بررسی‌های اولیه در بازدید صحرایی و بررسی نتایج مختلف، محدوده اکتشافی به ۵ زون کانی­زایی تفکیک گردید. مطالعات ارزیابی ذخیره برای هر زون به صورت مجزا صورت می‌گیرد.  در هر ۵ زون، حدود ماده معدنی براساس نقشه زمین­شناسی و تغیرات ارتفاعی مقطع و سطح زمین براساس نقشه توپوگرافی محاسبه شده است. همچنین  با توجه به عمق حدود ۲ متری ترانشه های حاوی ماده معدنی، عمق ماده معدنی در کل محدوده  عمق تخمین  ۵ متر از سطح زمین فرض می­شود. موقعیت آنومالی‌ها و مقاطع بر روی نقشه زمین‌شناسی محدوده پیاده شده است.

میزان پیشرفت پروژه

تهیه نقشه های زمین شناسی 1:5000 و 1:1000
تهیه نقشه های توپوگرافی 1:1000
مطالعات ترانشه و نمونه برداری
مدل سازی و ارزیابی ذخیره
تهیه گزارش پایان عملیات اکتشاف
عنوان پروژه: اکتشاف فلدسپات و تهیه گزارش پایانی اکتشاف محدوده ندوشن
مکان پروژه : یزد-ندوشن
مساحت: ۳۰۰ هکتار
تاریخ پروژه : ۱۳۹۵
مدت: ۸ ماه
تعداد کارشناس:  ۴ نفر
کارفرما: بخش خصوصی
دسته خدمات: مشاوره مهندسی اکتشاف معدن
نیاز به مشاوره در این زمینه دارید؟
از اینجا آغاز کنید.

آیا سوالی دارید ؟

شما همیشه می توانید با ما از طریق ایمیل یا تلفن یا فرم تماس با ما در ارتباط باشید .
به کانال ما بپیوندید